User
detail článku...
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

11.10.2015 Petr Hudec

Obchodní podmínky je důležitý dokument, který určuje práva a povinnosti smluvních stran a je nedílnou součástí našeho webového portálu.

Obchodní podmínky

 
ACSI- Association of Czech Snowsports Instructors, z.s. 
(dále jen ACSI)
se sídlem Vlkova 454/14, 130 00  Praha 3
 
identifikační číslo: 042 64 703
 
společnost zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 62983
 
pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line portálu umístěného na internetové adrese www.acsi.cz
 

1. úvodní ustanovení

 
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového portálu prodávajícího. Internetový portál je prodávajícím provozován na internetové adrese www.acsi.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní portálu“).
 
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.acsi.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 
 
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Za kupní smlouvu se považuje také přihlášení se na konkrétní kurz pořádaném ACSI.

1.7. Podáním přihlášky na kurz účastník potvrzuje, že si je vědom svého aktuálního zdravotního stavu a ten mu nebrání v účasti na zvoleném kurzu.
 

2. uživatelský účet

 
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní portáluumožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 

3. uzavření kupní smlouvy

 
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 
3.2. Webové rozhraní portálu obsahuje informace o zboží a službách, a to včetně uvedení jejich jednotlivých cen. Uvedené ceny jsou konečné (ACSI není plátcem DPH) a jsou včetně všech souvisejících poplatků, pokud není uvedeno jinak. Ceny zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není nomezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové rozhraní portálu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České Republiky.
 
3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 
- objednávaném zboží či službě (objednávané položky „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 
- způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 
- informace o nákladech spojených s dodáním (dále společně jen jako „objednávka“).
 
3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 
3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 
3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 
3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 
3.9. Reklamační protokol. V případě osobní reklamace na některém z našich výdejních míst, Vám obsluha vydá reklamační protokol. V případě zaslání reklamace poštou, na adresu reklamačního oddělení či autorizovaného servisu, bude Vám reklamační protokol zaslán na e-mail uvedený v reklamaci.
 
3.10 Objednávku zboží lze stornovat před jejím odesláním (do doby než je kupujícímu odeslán email o expedici) kdykoli odesláním zprávy na email info@acsi.cz, kontaktováním na online chatu nebo telefonicky na 777 755 466.

3.11 Objednávku služby (kurzu) lze stornovat kdykoli před termínem uzávěrky, která je uvedena zvlášť u každého kurzu, bez sankčního poplatku. V případě storna kurzu po uzávěrce se účastník zavazuje uhradit storno poplatek. Sazby storno poplatků jsou uvedeny dále.
 

4. cena zboží, služeb a platební podmínky

 
4.1.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 
a) v hotovosti v provozovnách prodávajícího;
b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 33221109/ 5500, vedený u společnosti Reiffeisen Bank, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
d) bezhotovostně platební kartou v prostředí internetového portálu, platební kartou na prodejně;
e) prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.1.2

Cenu služeb (kurzy) je možné uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 33221109/ 5500, vedený u společnosti Reiffeisen Bank, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
b) platební kartou v prostředí internetového portálu
c) prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

Platby kurzů v místech kurzů nejsou akceptovány, pokud není uvedeno jinak (tzv. doplatek na místě u zahraničních kurzů).
 
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 
4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 
4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 
4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 
4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 
4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo si ji kupující vytiskne/stáhne v přehledu faktur svého uživatelského účtu na webovém portálu prodávajícího.
 
4.8. Ceny nabízeného zboží a služeb (kurz, dopravné objednaného zboží) jsou konečné a v případě objednání kurzů zahrnují také metodické materiály a v případě úspěšného splnění kurzu i poplatek za vydání licence a členské karty. Prodávající není plátce DPH.

4.9. V případě objednání služby (kurz) je kupující zavazuje uhradit kurzovné do 10 dnů od data, kdy je prodávajím místo na kurzu potvrzeno (emailem po dokončení objednávky s výzvou k úhradě a sdělení platebních pokynů). V případě, že uzávěrka přihlášek nastane dříve než za 10 dnů, považuje se posledním možným dnem úhrady den, který je označen za uzávěrku přihlášek. Uhrazením kurzovného se rozumí včasné připsání kompletní částky kurzovného na účet prodávajícího. Řádným a včasným zaplacením dojde k uzavření smlouvy o poskytnutí služby mezi ACSI a kupujícím. O připsání částky na účet je kupující informován samostatným emailem a současně je tato informace k dispozici v jeho uživatelském profilu.

4.10. ACSI je vzdělávací organizací a v rámci kurzů nezajišťuje dopravu účastníků na místo kurzu, ubytování, ani stravování. ACSI pouze v rámci ulehčení účastníkovi dává možnost s kurzem rezervovat místo v ubytovacích kapacitách příslušného poskytovatele. ACSI nenese žádnou zodpovědnost za kvalitu ubytování či stravování a účastník je tak povinnen si veškeré případné reklamace řešit invividuelně s daným poskytovatelem.

4.11. Pokud kupující včas neuhradí veškeré objednané služby, jeho rezervace místa na kurzu bez náhrady zaniká a ACSI je oprávněn od kupní smlouvy od počátku odstoupit a vrátit veškerá plnění kupujícího. Z tohoto jsou automaticky započítány veškeré pohledávky ACSI, pokud existují. Kupující je poté vyzván k potvrzení opravného daňového dokladu a sdělení čísla účtu, na který mají být zbylé prostředky poukázány. Po potvrzení této informace kupujícím, jsou finanční prostředky odeslány kupujícímu do 14 dnů.
 
4.12. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy,kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího bezodkladně o takové skutečnosti informuje.
 

5. odstoupení od kupní smlouvy

 
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z gygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího, tzn - info@acsi.cz. Tento článek se neuplatňuje na objednání služeb (kurzu).
 
5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obyklou poštovní cestou. Zboží by mělo být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
 
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kukpující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající neni povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 
5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 
5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledn takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 
5.8.  V případě odstoupení od kupní smlouvy má kupující nárok na vrácení přepravného pouze v nejnižší nabízené hodnotě, kterou prodávající nabízí.

5.9. V případě objednávky služeb (kurzu) má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů, maximálně však do data uzávěrky přihlášek. V takovém případě se lhůta pro odstoupení zkracuje. V případě, že dojde k odstoupení od kupmí smlouvy ze strany účastníka v souvislosti s pořádáním kurzu, uplatňují se následující storno poplatky:

a) 100% z ceny kurzu, na který je účastník přihlášen, pokud k odstoupení dojde v den zahájení kurzu nebo kdykoli po tomto dni.
b) 30% z ceny kurzu, na který je účastník přihlášen, pokud k odstoupení dojde mezi dnem následujícím po datu uzávěrky přihlášek a nejpozději jeden (1) den před zahájením kurzu.
c) 0% z ceny kurzu, na který je účastník přihlášen, pokud k odstoupení dojde nejpozději v den uzavření přihlášek na kurz.
 

6. přeprava a dodání zboží

 
6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.
 

7. práva z vadného plnění, záruka

 
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 
7.2.1 má zboží vlastnosti, které se strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 
7.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 
7.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 
7.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 
7.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podníkání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. V případě uznané reklamace má kupující právo požadovat po prodávajícím nutně vynaložené náklady na odeslání zboží k reklamaci.
 
7.6. Prodávající potvrdí kupujícímu převzetí zboží k reklamaci v případě osobního předání ihned, v případě přijetí balíkem do 3 dnů od jeho fyzického přijetí. O přijetí, včetně předpokládaného termínu ukončení, je kupující informován emailem.
 
7.7. Další práva a povinosti stran souvisejicí s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 

8. další práva a povinnosti smluvních stran

 
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 
8-3. Mimosoudní vyřizování stížnosti spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@acsi.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 
8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobní údajů vokonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/ 1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 
8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2. občanského zákoníku.
 
8.6. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní portálu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní portálu.
 
8.7. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní portáluje možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 
8.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 

9. ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 
9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 
9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 
9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. .
 
9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 
9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 
9.10 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 
9.11 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9.12 Kupující bere na vědomí, že do databáze prodávajícího mohou nahlížet osoby, které jsou v přímé obchodní spolupráci s prodávajícím pouze za účelem zjištění informací potřebných pro nábor pracovníka (výsledky z kurzů, platnost licence účastníka…), popřípadě další osoby za účelem ověření platnosti členského průkazu účastníka pro poskytnutí výhod účastníkovi (jméno, příjmení, číslo členské průkazky, platnost členské průkazky, fotografie účastníka).
 

10. Pravidla pro poskytování služeb ACSI (konání kurzů)

10.1. Orientační program každého kurzu je uveden v detailu každého kurzu na internetovém portálu prodávajícího. Přesný program kurzu se sdělen účastníkovi jeho lektorem při zahájení kurzu a vedoucí kurzu ve spolupráci s lektory je oprávněn tento program případně aktualizovat.

10.2. ACSI může změnit místo konání kurzu za předpokladu zachování jeho základních parametrů. O tom je účastník informován emailem s dostatečným předstihem.

10.3. ACSI může ze závažných důvodů (např. nedostatek sněhu) změnit termín konání kurzu. V případě, že se kupující nemůže takového kurzu zúčastnit, má právo na vrácení vynaložených nákladů na kurz, popřípadě nevyčerpané části (v případě, že ke změně došlo po zahájení kurzu).

10.4. V případě onemocnění, či zranění lektora je ACSI oprávněn lektora nahradit jiným odpovídajícím lektorem. V případě, že takový lektor není k dispozici, je ACSI oprávněn nabídnout kupujícímu náhradní termín, popřípadě lekce zrušit. V případě, že se kupující nemůže účastnit náhradního termínu, má nárok na vrácení finančních prostředků za nevyčerpané části kurzu.

10.5. V případě neúčasti kupujícího na lekci nemá kupující nárok na náhradní lekci, či na vrácení nevyčerpané části kurzu.

10.6. Účastníci mladší 18 let se mohou účastnit kurzů pouze se souhlasem rodičů nebo jejich zákonného zástupce. Každá taková osoba musí být pojištěna pro případ úrazu po celou dobu trvání kurzu. Nad takovými osobami nepřebírá ACSI dohled vyjma jednotlivých lekcí kurzu.

10.7. Účastník se zavazuje dodržovat pokyny vedoucího kurzu a dalších lektorů, být plně způsobilý na každou lekci a nenarušovat svým chováním ostatní účastníky kurzu. V případě, kdy i přes napomenutí vedoucím kurzu účastník v nežádoucím jednání pokračuje, může být bez nároku na náhradu z takového kurzu vyloučen. V tomto případě účastníkovi nevzniká nárok na náhradní lekci, či na vrácení finančních prostředků za nevyčerpanou část kurzu. Tímto není však dotčeno právo ACSI požadovat po účastníkovi případnou škodu, která vznikla na majetku či zdraví třetích osob.

10.8. Účastník odpovídá sám za jakoukoli škodu, kterou způsobí ACSI nebo třetím osobám po celou dobu trvání kurzu.

10.9. ACSI neodpovídá za jakékoli škody na zdraví či majetku, které si účastník sám sobě způsobí úmyslně, z nedbalosti, přeceněním svých sil, popřípadě v důsledku nedodržení pokynů lektora.

10.10. ACSI odpovídá účastníkům za škody na zdraví, či majetku, pokud taková škoda byla způsobena lektorem ACSI úmyslně nebo v důsledku nedbalosti v souvislosti s kurzem.

10. záverečná ustanovení

 
10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 
10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 
10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 
10.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 
10.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Bělehradská 68, 120 00  Praha 2, adresa elektronické pošty info@acsi.cz
 
 
 
V Praze dne 11.10.2015
zpět na seznam článků...

mohlo by vás zajímat...

 • Zahájení sezony 23/24
  Zahájení sezony 23/24 28.11.2023 Petr Hudec
 • Termínová listina 2022/23
  Termínová listina 2022/23 15.09.2023 Petr Hudec
 • Nová struktura vzdělávání a kurzů ACSI
  Nová struktura vzdělávání a kurzů ACSI 06.09.2023 Petr Hudec
 • VZPOMÍNKA NA INTERSKI 2023
  VZPOMÍNKA NA INTERSKI 2023 10.08.2023 Petr Hudec
 • ACSI jede na kongres Interski
  ACSI jede na kongres Interski 20.03.2023 Petr Hudec
 • Vzdělání ACSI je nově uznáváno v italské provincii BOZEN-SÜDTIROL
  Vzdělání ACSI je nově uznáváno v italské provincii BOZEN-SÜDTIROL 12.02.2023 Petr HudecNaši vážení partneři...

Je nám ctí, že můžeme spolupracovat s následujícími partnery. Budeme rádi, pokud si i ty prohlédneš jejich prezentaci.