User
detail článku...
Stanovy

Stanovy

27.05.2021 Petr Hudec

STANOVY ACSI - Association of Czech Snowsports Instructors, z.s. (Asociace českých instruktorů zimních sportů,z.s.)

Základní ustanovení
ACSI - Association of Czech Snowsports Instructors, z.s. 
je zapsaným spolkem podle zák. č. 89/2012  Sb., občanského zákoníku (dále též zákon).
I.
Název, sídlo, postavení
1. Název spolku : ACSI - Association of Czech Snowsports Instructors, z.s. (dále ve stanovách též „ACSI“)
2. ACSI je dobrovolným, samosprávným, nepolitickým, zájmovým a výběrovým svazkem – spolkem, sdružujícím instruktory zimních sportů, kteří vykonávají výuku jako své povolání, lyžařské a snowboardové školy a další příznivce zimních sportů.
3. ACSI je nezávislou, demokratickou a samostatnou právnickou osobou, která má právní osobnost, tj. je způsobilá mít v mezích právního řádu práva povinnosti, a svéprávnost, tj. je způsobilá právně jednat.
4. Sídlem ACSI je Vlkova 14, 130 00  Praha 3. Doručovací adresa pro veškerou korespondenci je ACSI, Bělehradská 68, 120 00  Praha 2.
5. Vnitřní organizace ACSI, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito
stanovami. V úplném znění jsou tyto stanovy uloženy v sídle spolku.
II.
Účel, poslání a úkoly ACSI
1. Účelem ACSI je zkvalitnit v České Republice výuku sjezdového lyžování, snowboardingu, skialpinizmu, freestylu, běžeckého lyžování, telemarku (dále jen „zimní sporty“), zvyšovat povědomí o bezpečnosti pohybu ve vysokohorském terénu a výuku dalších disciplín na sněhu. ACSI chce významně přispívat k celkové reprezentaci naší národní sportovní vyspělosti doma i ve světě.
2. Posláním, tedy hlavní činností ACSI, se rozumí:
a) sdružovat instruktory a učitele lyžování, instruktory a učitele školního lyžování, lyžařské a snowboardové školy a další osoby a organizace zabývající se výukou zimních sportů  s cílem prosazovat a všestranně hájit jejich zájmy,
b) zabezpečit svým členům možnost vzdělávání v oblasti zimních sportů,
c) šířit povědomí o společenském významu výuky zimních sportů a profesi učitele zimních sportů v českém sportovním dění a v široké veřejnosti.
3. Z poslání ACSI vyplývají tyto úkoly:
a) zastupovat zájmy svých členů ve vztahu k institucím, organizacím a osobám doma i v zahraničí,
b) provádět školení a vzdělávání instruktorů a učitelů zimních sportů v oblastech profesionální, školní, zájmové a klubové úrovně,
c) pomáhat zabezpečovat potřeby členů spojené s touto profesí,
d) zabezpečovat propagaci výuky zimních sportů doma i v zahraničí, spolupracovat při sestavování programů a demonstračních družstev,
e) spolupracovat a podporovat výchovu dětí a mládeže v oblasti zimních sportů,
f) spolupracovat na vědecko-výzkumné činnosti v oblasti výuky zimních sportů, organizovat semináře, konference, kurzy, tréninky, testování výstroje a výzbroje spojené se zimními sporty a další akce,
g) zkvalitňovat výuku zimních sportů využitím nejnovějších metodických a didaktických poznatků a nejlepších zahraničních zkušeností,
h) podporovat zakládání a rozvoj škol v oblasti zimních sportů v českých zemích a zvyšovat jejich úroveň,
i) ochraňovat práva svých členů na straně jedné a zamezovat nekvalifikované a neodborné výuce zimních sportů na straně druhé; v rámci tržního prostředí pomáhat zajišťovat a garantovat etiku podnikání a to jak mezi svými členy, tak i pomáhat zajišťovat právní ochranu svých členů,
j) provádět ediční činnost, spolupracovat s obdobnými organizacemi doma a v zahraničí,
k) zabezpečovat společensko-právní ochranu svých členů,
l) spolupracovat s příslušnými institucemi na normotvorných předpisech týkajících se této sportovní oblasti,
m) spolupracovat se sdělovacími prostředky v oblasti zimních sportů,
n) vést evidenční a statistické podklady své činnosti,
o) plnit další cíle v souladu s účelem, posláním a úkoly ACSI.
4. Vedle hlavní činnosti podle odstavce 2 tohoto článku a plnění úkolů z tohoto poslání vyplývajících podle odstavce 3 tohoto článku může ACSI vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo v jiné výdělečné činnosti, spočívá-li účel takové vedlejší činnosti v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.
5. Zisk z činnosti ACSI lze použít pouze pro spolkovou činnost, vč. správy spolku.
III.
Členství v ACSI
1. Členství v ACSI je dobrovolné. Nikdo nesmí být nucen k účasti v ACSI a nikomu nesmí být bráněno z něho vystoupit. Členové spolku ACSI neručí za jeho dluhy.
2. Členství v ACSI se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právní nástupce.
3. Členové ACSI se sdružují ve čtyřech komorách: Komora zakládajících členů, Komora instruktorů a učitelů zimních sportů, Komora škol zimních sportů, Komora přidružených členů
4. Členem Komory zakládajících členů jsou: Mgr. Aleš Mach, Petr Hudec, Ing. Róbert Záboj 
5. Členem Komory instruktorů a učitelů zimních sportů se může stát každá fyzická osoba, která dovršila 15 let věku, nebyla omezena ve svéprávnosti a splnila kvalifikační požadavky ACSI, a to:
- licence instruktor lyžování ACSI D, L1, L2, L3, instruktor snowboardingu ACSI L1, L2, L3 nebo mezinárodní ekvivalent.
6. Školou zimních sportů ve smyslu těchto stanov ACSI se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má příslušná oprávnění dle živnostenského zákona k provozování školy zimních sportů a se kterou současně spolupracuje alespoň 5 učitelů zimních sportů splňujících kvalifikační požadavky ACSI podle odstavce 5 tohoto článku.
7. Členem Komory škol zimních sportů se může stát každá právnická nebo fyzická osoba, která je školou zimních sportů podle odstavce 6 tohoto článku a která dále splňuje předpoklady pro přijetí za člena určené těmito stanovami:
- zaváže se svojí činností působit ve smyslu těchto stanov ACSI
- prokáže odpovídající úroveň lyžařské školy za účelem poskytnutí kvalitního zázemí klientům (např. vlastní kancelář, shromažďovací prostor pro klienty, zřízená dětská lyžařská školka atd.)
- garantuje odpovídající nabídku svých služeb (výuka pro děti i dospělé ve skupinách i privátně, výuka snowboardingu a běhu na lyžích, apod.)
- má zabezpečeno odpovídající personální obsazení (alespoň 70 % učitelů musí mít platnou některou kvalifikaci učitele lyžování dle odstavce 5 tohoto článku)
7. Je-li členem Komory škol zimních sportů právnická osoba, zastupuje ji její statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce.
8. Členem komory přidružených členů se může stát jakákoli fyzická osoba či právnická osoba, která pro svůj statut nesplňuje některé předpoklady pro členství v ACSI podle odstavců 5 a 6 tohoto článku, ale projevila zájem spolupracovat s ACSI a podílet se na její činnosti, popřípadě čerpat výhody členství v ACSI. Pro přijetí přidruženého člena se přiměřeně použije ustanovení o přijímání členů ACSI podle odstavců 5 a 12 tohoto článku s tím, že uchazeč ve své přihlášce výslovně uvede, že žádá o přidružené členství. Přidružení členové ACSI mají právo účastnit se jednání valné hromady, mají však jen poradní hlas. Přidružený člen ACSI nemůže být členem voleného orgánu ACSI. Členský příspěvek pro přidružené členy je určen Řádem členských příspěvků. Přidružení členové mají na základě rozhodnutí výkonného výboru ACSI možnost čerpat výhody řádného člena ACSI, např. získat dotovanou cenu kurzů učitelů zimních sportů. Přidružený člen nesmí bez předchozího souhlasu výkonného výboru používat logo ACSI, apod.
9. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku. Po vzniku spolku členství v ACSI vzniká přijetím za člena na základě písemné přihlášky uchazeče o členství.
10. Kdo se uchází o členství v ACSI, podpisem přihlášky projevuje vůli být od okamžiku, kdy se stane členem, vázán stanovami a ostatními vnitřními předpisy ACSI a zachovávat loajalitu vůči ACSI.
11. Fyzická osoba, která se uchází o členství v Komoře učitelů zimních sportů a která splňuje kvalifikační požadavky stanovené v odstavci 4 tohoto článku, je přijata za řádného člena ACSI okamžikem doručení/předložení své přihlášky výkonnému výboru ACSI.
12. O přijetí člena Komory škol zimních sportů rozhoduje výkonný výbor ACSI. K přihlášce ke členství v Komoře škol zimních sportů uchazeč o členství doloží listinné doklady o tom, že splňuje předpoklady a požadavky stanovené pro členství v ACSI podle odstavců 6 a 7 tohoto článku. V rámci procesu přijímání člena Komory škol zimních sportů podle těchto stanov se rozlišuje členství předběžné a členství řádné.
13. Obsahuje-li přihláška uchazeče o členství v Komoře škol zimních sportů veškeré náležitosti podle odstavce 12 tohoto článku a uchazeč o členství splňuje ke dni podání přihlášky veškeré předpoklady a požadavky stanovené pro členství v ACSI podle odstavců 6 a 7 tohoto článku, rozhodne výkonný výbor ACSI nejpozději do jednoho měsíce od doručení přihlášky o řádném členství uchazeče v ACSI; jinak výkonný výbor rozhodne, že se uchazeč o členství nepřijímá. V případě, že uchazeč nesplňuje některý z požadavků, může být rozhodnuto o jeho přijetí za předběžného člena a dána mu lhůta pro odstranění závad. Rozhodnutí výkonného výboru musí být učiněno písemnou formou a doručuje se uchazeči o členství. Ke dni rozhodnutí výkonného výboru ACSI o předběžném členství uchazeče v ACSI vznikají této osobě všechna práva a povinnosti člena řádného podle těchto stanov, s výjimkou práva rozhodovat (hlasovat) na valné hromadě, práva být volen do orgánů ACSI a s výjimkou práva používat loga a propagační materiály ACSI. O přijetí nebo nepřijetí za člena řádného rozhodne výkonný výbor kdykoli na základě písemné zprávy předběžného člena o tom, že závady byly odstraněny, nejpozději však v termínu, který mu byl pro odstranění závad určen. Rozhodnutí výkonného výboru musí být učiněno písemnou formou a doručuje se předběžnému členovi. Rozhodnutím výkonného výboru o nepřijetí za člena řádného pozbývá tato osoba práva předběžného člena a její účast ve spolku končí. Proti rozhodnutí výkonného výboru, jakož i v případě nečinnosti výkonného výboru, pokud jím nebylo rozhodnuto v některé ze lhůt podle tohoto odstavce, se může uchazeč o členství, resp. předběžně přijatý člen odvolat k valné hromadě ACSI. Odvolání se podává písemně do 30 dnů od doručení písemného rozhodnutí výkonného výboru nebo do 30 dnů od uplynutí posledního dne lhůty, stanovené tímto odstavcem výkonnému výboru pro rozhodnutí. Prominutí zmeškání lhůty pro odvolání není přípustné. O odvolání je rozhodováno na nejbližším řádném zasedání valné hromady. Včas podané odvolání předběžného člena má, pokud jde o zánik jeho práv a účasti ve spolku, odkladný účinek.
14. Člen ACSI má zejména právo:
a. účastnit se jednání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
b. volit a být volen do orgánů ACSI, přičemž do výkonného výboru může být zvolen pouze člen Komory zakladatelů a do kontrolní a revizní komise pouze člen Komory škol zimních sportů nebo člen Komory učitelů a instruktorů zimních sportů,
c. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům ACSI,
d. podílet se na praktické činnosti ACSI a na výsledcích této činnosti ACSI
15. Člen ACSI je zejména povinen:
a. dodržovat stanovy a vnitřní předpisy ACSI, plnit usnesení a podřídit se rozhodnutím orgánů ACSI,
b. chránit a zachovávat dobré jméno ACSI
c. aktivně hájit zájmy ACSI, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy ACSI,
d. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů ACSI, jejichž je členem a přispívat ke zlepšení jejich práce
e. platit členské příspěvky
f. plnit závazky a úkoly vyplývající ze stanov, dalších vnitřních předpisů a usnesení orgánů ACSI.
16. Členské příspěvky jsou jedním ze základních příjmů pro hospodaření ACSI. Povinnost hradit členské příspěvky má každý člen ACSI, a to řádný člen ACSI, předběžný člen ACSI a přidružený člen ACSI. Jednotlivé druhy členských příspěvků, jejich výši, splatnost a další podmínky jejich placení jsou upraveny ve vnitřním předpise ACSI, v Řádu členských příspěvků ACSI. O Řádu členských příspěvků ACSI, jakož i o každé jeho změně, rozhoduje na návrh výkonného výboru ACSI valná hromada ACSI vždy pro následující kalendářní rok.
17. ACSI vede seznam svých členů, který je neveřejný. Zápisy a změny v seznamu provádí výkonný výbor ACSI.
18. Členství v ACSI zaniká smrtí fyzické osoby, zánikem právnické osoby, zánikem spolku, vystoupením člena ze spolku, nezaplacením členského příspěvku po marném uplynutí lhůty dané písemnou výzvou k zaplacení členských příspěvků nebo vyloučením člena ze spolku.
19. Člen ACSI může ze spolku vystoupit kdykoliv, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu, na základě svého písemného prohlášení. Členství zaniká okamžikem doručení prohlášení člena o svém vystoupení z ACSI výkonnému výboru ACSI.
20. Členství zanikne, nezaplatí-li člen ACSI splatný členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené mu výkonným výborem dodatečně v písemné výzvě k zaplacení, ačkoliv byl člen ACSI na následek v podobě zániku členství v této výzvě upozorněn. Členství zaniká okamžikem uplynutí dodatečně určené lhůty pro zaplacení členského příspěvku.
21. O vyloučení člena ACSI rozhoduje výkonný výbor ACSI na návrh některého ze svých členů, rozhodnutí o vyloučení musí být přijato nadpoloviční většinou členů výkonného výboru. Vyloučit ze spolku lze člena ACSI, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství v ACSI a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po předchozí výzvě výkonného výboru ACSI; tato výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. Návrh na vyloučení člena může v písemné formě podat kterýkoliv člen výkonného výboru ACSI; v návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen ACSI, proti kterému návrh na vyloučení směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, má právo požadovat jeho vysvětlení a musí mu být umožněno uvést a doložit vše, co mu je ku prospěchu. Rozhodnutí výkonného výboru ACSI o vyloučení člena musí mít písemnou formu a doručuje se vylučovanému členovi. Ten může do 15 dnů od doručení rozhodnutí písemně navrhnout, aby rozhodnutí o vyloučení přezkoumala valná hromada ACSI, která návrh projedná na svém nejbližším řádném zasedání. Včas podaný návrh na přezkoumání rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení člena ACSI má do rozhodnutí valné hromady odkladný účinek. Valná hromada ACSI rozhodnutí o vyloučení člena potvrdí, nebo ho zruší, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech. Rozhodnutí valné hromady se vyhotoví v písemné formě a doručuje se členovi, jehož se týká. Vyloučený člen může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti jeho vyloučení ze spolku. Návrh k soudu musí být podán do tří měsíců od doručení rozhodnutí valné hromady, jinak toto právo zaniká.
22. Významnou osobnost, která se podstatnou měrou zasloužila o rozvoj výuky lyžování, může ACSI na základě rozhodnutí valné hromady jmenovat čestným členem ACSI. Pokud taková osoba dosud není členem ACSI, získává okamžikem jmenování čestným členem ACSI veškerá práva řádného člena, pokud při svém jmenování současně projeví před valnou hromadou vůli být vázán stanovami a ostatními vnitřními předpisy ACSI. Čestný člen ACSI není povinen hradit členské příspěvky.
IV.
Organizace ACSI
1. Organizační strukturu ACSI tvoří:
a) valná hromada ACSI
b) výkonný výbor ACSI
c) předseda ACSI
d) kontrolní a revizní komise ACSI
2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů ACSI, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je dále upraven těmito stanovami.
3. Valná hromada je tvořena shromážděním všech řádných členů ACSI, rozdělených do Komory instruktorů a učitelů zimních sportů, Komory škol zimních sportů, Komory zakladatelů. Ostatní orgány ACSI podle odstavce 1 tohoto článku jsou volené.
4. Členem voleného orgánu může být pouze řádný člen ACSI. Člen voleného orgánu vykonává svou funkci osobně, zmocnění jiného člena téhož orgánu ACSI, aby za něho v jednotlivé věci při neúčasti hlasoval, je vyloučeno.
5. Funkční období volených orgánů je čtyřleté. Členové volených kolektivních orgánů ACSI, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou sami kooptovat náhradní členy do svého orgánu do nejbližšího zasedání valné hromady ACSI.
6. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období nebo volbou nových členů voleného orgánu, odvoláním člena voleného orgánu valnou hromadou pro hrubé porušení jeho povinností, nebo odstoupením člena voleného orgánu. Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce písemným prohlášením, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení ACSI.
7. Každý člen ACSI nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů ACSI. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.
V.
Valná hromada ACSI
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ACSI.
2. Valná hromada rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se ACSI, zejména:
a) schvaluje stanovy ACSI a jejich změny
b) schvaluje Řád členských příspěvků ACSI a další vnitřní předpisy ACSI
c) volí a odvolává členy výkonného výboru ACSI, předsedu ACSI, členy kontrolní a revizní komise ACSI
d) schvaluje zprávu o činnosti ACSI za předcházející rok
e) schvaluje výsledek hospodaření
f) určuje a schvaluje hlavní zaměření činnosti ACSI a jeho cíle na příští období, rozhoduje o všech dalších základních otázkách činnosti ACSI, vyjma těch, které jsou těmito stanovami svěřeny do působnosti výkonného výboru ACSI nebo předsedy ACSI
g) rozhoduje o nakládání s majetkem ACSI
h) v případech vymezených těmito stanovami rozhoduje ve věcech přijetí a vyloučení členů ACSI
i) rozhoduje o vstupu ACSI do právnických osob, vč. svazů
j) rozhoduje o členství ACSI v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních
k) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně
l) rozhoduje v dalších věcech, pokud to tyto stanovy výslovně stanoví, nebo pokud toto rozhodnutí stanovy výslovně nesvěřují jinému orgánu ACSI
3. Valnou hromadu svolává k zasedání předseda ACSI podle potřeby, nejméně však jedenkrát do roka. Pokud tak neučiní, svolá valnou hromadu výkonný výbor ACSI.
4. V mimořádných případech svolává předseda ACSI, a v případě jeho nečinnosti výkonný výbor ACSI, valnou hromadu k zasedání kdykoliv, požádá-li o to nejméně 1/3 všech členů ACSI z Komory učitelů lyžování, nebo nejméně 1/3 všech členů z Komory lyžařských škol. Mimořádná valná hromada musí být svolána tak, aby se konala nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti. Žádost musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné valné hromady. Program mimořádné valné hromady lze měnit je se souhlasem toho, na jehož žádost je mimořádná valná hromada svolávána.
5. Zasedání valné hromady se svolá vhodným způsobem nejméně jeden měsíc před jeho konáním zveřejněním pozvánky. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání. Pozvánku na zasedání valné hromady se zveřejňuje na webových stránkách ACSI, www.ACSI.cz
6. Kdo zasedání valné hromady svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Členové, kteří se na odvolané nebo odložené zasedání dostaví, nemají právo na náhradu nákladů. Je-li svoláno zasedání mimořádné valné hromady podle odstavce 4 tohoto článku, může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal podnět.
7. Každý člen ACSI je oprávněn účastnit se zasedání valné hromady a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání valné hromady. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
8. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou zasedání přítomni řádní členové ACSI, kteří disponují nejméně 15% všech hlasů; k poradnímu hlasu přidruženého člena se nepřihlíží.
9. Hlasování na zasedání valné hromady probíhá zvláště ve třech komorách – v Komoře instruktorů a učitelů zimních sportů, v Komoře škol zimních sportů a v Komoře zakladatelů. Hlasy ze všech komor se sčítají a mají stejnou váhu.
10. Hlasovat na zasedání valné hromady je oprávněn pouze řádný člen ACSI, který k okamžiku zahájení zasedání není v prodlení s úhradou členských příspěvků.
11. Počty hlasů pro zasedání valné hromady se v jednotlivých komorách stanoví takto:
- v Komoře instruktorů a učitelů zimních sportů je počet hlasů určen jako právě takový, jaký je počet všech přítomných řádných členů této komory v momentě ukončení prezence účastníků zasedání valné hromady. O tomto počtu rozhodne navržený předseda mandátové komise na základě prezenční listiny. V Komoře instruktorů a učitelů zimních sportů hlasují samostatně jednotliví členové.
- v Komoře škol zimních sportů hlasuje za lyžařskou školu vždy její statutární zástupce, který již nemá právo hlasovat v Komoře instruktorů a učitelů zimních sportů. Škola zimních sportů obdrží počet hlasů, který se rovná počtu instruktorů a učitelů pracujících ve škole zimních sportů, za které byl touto školou řádně zaplacen členský příspěvek dle Řádu členských příspěvků ACSI v roce konání volební valné hromady a současně tito členové komory Instruktorů a učitelů zimních sportů ve volebním roce mají uhrazen svůj individuelní členský příspěvek. Evidenci vede výkonný výbor ACSI, nebo orgán jím pověřený.
- v Komoře zakladatelů je počet hlasů shodný s počtem všech aktivních členů Komory instruktorů a učitelů zimních sportů, přičemž počet hlasů jednotlivého člena je podílem celkového počtu hlasů v této komoře.
12. Usnesení (rozhodnutí) valné hromady je přijato nadpoloviční většinou hlasů na zasedání přítomných řádných členů ACSI. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas úřadujícího předsedy ACSI. Při hlasování o změně stanov nebo o zrušení ACSI s likvidací nebo o jeho přeměně je nutný souhlas 2/3 hlasů na zasedání přítomných řádných členů ACSI.
13. Zasedání valné hromady zahájí předseda ACSI; pokud zasedání valné hromady ACSI bylo svoláno výkonným výborem, zasedání zahájí pověřený člen tohoto orgánu. Ten, kdo zasedání zahájí, ověří, zda je valná hromada schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání valné hromady a volbu členů dalších orgánů zasedání valné hromady - mandátové komise a návrhové komise; hlasování o těchto orgánech zasedání valné hromady je veřejné.
14. Předseda zasedání valné hromady vede zasedání tak, jak byl jeho program ohlášen, ledaže se valná hromada usnese na předčasném ukončení zasedání. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem 2/3 zasedání přítomných řádných členů spolku oprávněných o ní hlasovat. V organizačních a pracovních záležitostech vztahujících se k ohlášenému programu zasedání může každý řádný člen předložit svůj návrh, či pozměňovací návrh. O přijetí návrhu se hlasuje v pořadí, v jakém byly návrhy podány. Zvítězí návrh, který získal největší počet hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy ACSI.
15. Hlasování na zasedání valné hromady probíhá vždy veřejně, ledaže tyto stanovy určují jinak, nebo pokud se valná hromada usnese, že v jednotlivé věci proběhne hlasování tajné. 
16. Hlasování o volených orgánech ACSI - o předsedovi ACSI a o členech výkonného výboru ACSI - je tajné. Veřejné hlasování při volbě členů těchto orgánů je možné pouze v případě, vysloví-li s tím souhlas všichni zasedání valné hromady ACSI přítomní řádní členové ACSI.
17. Za členy jednotlivých orgánů ACSI a orgánů zasedání valné hromady může kandidáty navrhovat každý řádný člen ACSI. Zvoleni jsou kandidáti, kteří obdrželi nejvíce hlasů v pořadí až do posledního obsazovaného místa v daném orgánu. Při shodném počtu hlasů na tomto posledním voleném místě rozhoduje hlas úřadujícího předsedy. Při shodném počtu hlasů při volbě předsedy ACSI se volba opakuje, při shodě počtu hlasů i ve druhé volbě rozhoduje los.
18. Valná hromada volí nejdříve členy výkonného výboru, následně si výkonný výbor zvolí svého předsedu ze svých členů.
19. Výkonný výbor ACSI, a není-li to možné, ten, kdo zasedání valné hromady předsedal nebo koho tím valná hromada pověřila, zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady do třiceti dnů od jejího ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, kdo byl zvolen za členy dalších orgánů zasedání valné hromady, jaká usnesení valná hromada přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Zápis ze zasedání valné hromady se po jeho vyhotovení zveřejňuje na webových stránkách ACSI, www.ACSI.cz .
20. Není-li valná hromada na svém zasedání schopna usnášet se, může ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání valnou hromadu na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání valné hromady. Náhradní zasedání valné hromady se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání valné hromady předtím svoláno. Na náhradním zasedání může valná hromada jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání.
VI.
Výkonný výbor ACSI
1. Výkonný výbor je kolektivním statutárním orgánem ACSI, vede a řídí jeho činnost v souladu se stanovami a dalšími vnitřními předpisy ACSI mezi jednotlivými zasedáními valné hromady. V čele výkonného výboru stojí předseda ACSI. Za svoji činnost odpovídá výkonný výbor ACSI valné hromadě ACSI.
2. Počet členů výkonného výboru ACSI je 3.
3. Výkonný výbor:
- sestavuje rozpočet ACSI, hospodaří podle něho a odpovídá za řádné hospodaření ACSI
- udržuje a pečuje o majetek ACSI, vede jeho evidenci
- rozhoduje o přijetí a vyloučení členů ACSI
- připravuje a valné hromadě předkládá ke schválení vnitřní předpisy ACSI, upravující podrobnosti činnosti ACSI v oblastech organizační, obsahové, ekonomické, jednací a volební, jako jsou např. Řád členských poplatků ACSI, a další vnitřní předpisy a normy ACSI
- rozhoduje v pracovněprávních záležitostech
- vyhotovuje zprávu o činnosti ACSI
- rozhoduje a jedná v dalších věcech, pokud mu takovou působnosti tyto stanovy určují
4. Jednání výkonného výboru ACSI svolává podle potřeby, nejméně však čtyřikrát za rok předseda ACSI. Na žádost nadpoloviční většiny členů výkonného výboru je předseda ACSI povinen do 15 dnů svolat mimořádné jednání výkonného výboru ACSI; žádost musí obsahovat důvod svolání jednání a jeho pořad (program). 
5. Jednání výkonného výboru řídí předseda ACSI. Řízením konkrétního jednání výkonného výboru může předseda ACSI pověřit jiného člena tohoto orgánu.
6. Výkonný výbor je schopen se usnášet, pokud se jeho jednání účastní nejméně polovina jeho členů. Výkonný výbor rozhoduje ve všech otázkách nadpoloviční většinou přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy ACSI.
7. Výkonný výbor ACSI je oprávněn v rozsahu své působnosti zřizovat své pomocné orgány. Výkonný výbor si podle potřeby může zabezpečit v rámci schváleného rozpočtu profesionální administrativní nebo odborný aparát.
VII.
Předseda ACSI
1. Předseda ACSI je volen z řad členů výboru ACSI jednotlivými členy výkonného výboru. Funkce se předseda ACSI ujímá den následující po dni volby.
2. Předseda ACSI jedná jménem ACSI navenek ve všech věcech.
3. Na základě rozhodnutí výkonného výboru ACSI může být pro určitou, přesně vymezenou dílčí věc k zastupování a jednání za ACSI zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
VIII.
Kontrolní a revizní komise ACSI
1. Kontrolní a revizní komise ACSI je kontrolním kolektivním orgánem, odpovědným valné hromadě ACSI.
2. Kontrolní a revizní komise ACSI dohlíží na činnost výkonného výboru ACSI a předsedy ACSI. Kontrolní a revizní komise ACSI dále dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu s právními předpisy, stanovami ACSI, jeho dalšími vnitřními předpisy a rozhodnutími (usneseními) valné hromady ACSI a výkonného výboru ACSI. Kontrolní a revizní komise ACSI dohlíží na řádné hospodaření s majetkem ACSI. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně výkonný výbor ACSI a stanoví mu lhůtu pro zjednání nápravy. Zprávu o své činnosti a o svých zjištěních předkládá valné hromadě ACSI.
3. V rozsahu působnosti kontrolní a revizní komise ACSI může její pověřený člen nahlížet do všech dokladů ACSI a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
4. Kontrolní a revizní komise ACSI má tři členy, volené valnou hromadou ACSI z řad řádných členů ACSI. V čele stojí předseda kontrolní a revizní komise ACSI, volený valnou hromadou ACSI z řad zvolených členů kontrolní a revizní komise ACSI.
5. Členství v kontrolní a revizní komisi ACSI je neslučitelné s členstvím ve výkonném výboru ACSI a s funkcí likvidátora. Členem kontrolní a revizní komise ACSI nesmí být ani osoba blízká členům výkonného výboru ACSI; kdo je považován za osobu blízkou, stanoví zákon. 
IX.
Hospodaření ACSI
1. Prostředky na svou činnost získává ACSI zejména z členských příspěvků; z dotací a příspěvků ze státního rozpočtu a státních fondů, popř. od územně samosprávných celků; z dědictví a odkazů; z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, vč. darů sponzorských; z nadačních grantů; z příjmů ze své činnosti a z výnosu svého majetku; popř. z jiných ad hoc příjmů.
2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání ACSI, k plnění úkolů ACSI a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
3. ACSI nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a plnění úkolů ACSI.
4. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídá výkonný výbor ACSI. Výkonný výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.
5. Hospodaření ACSI probíhá na základě ročního rozpočtu sestaveného v souladu s platnými právními předpisy výkonným výborem ACSI.
 
X.
Zrušení a likvidace spolku, přeměna spolku
1. ACSI může být zrušen na základě rozhodnutí valné hromady nebo může být z důvodů vymezených právními předpisy zrušen soudem. Postup likvidace spolku při jeho zrušení upravuje zákon.
2. Pro případ zániku ACSI může valná hromada ACSI rozhodnout o tom, že likvidační zůstatek spolku bude bezplatně převeden na jinou právnickou osobu, jejíž cíle jsou blízké poslání ACSI.
3. Postup při přeměně spolku upravuje zákon.
XI.
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy vstupují v platnost dnem ustavující schůze dne 10.6.2015
 
V Praze dne 10.6.2015
 
 

zpět na seznam článků...

mohlo by vás zajímat...

 • Zahájení sezony 23/24
  Zahájení sezony 23/24 28.11.2023 Petr Hudec
 • Termínová listina 2022/23
  Termínová listina 2022/23 15.09.2023 Petr Hudec
 • Nová struktura vzdělávání a kurzů ACSI
  Nová struktura vzdělávání a kurzů ACSI 06.09.2023 Petr Hudec
 • VZPOMÍNKA NA INTERSKI 2023
  VZPOMÍNKA NA INTERSKI 2023 10.08.2023 Petr Hudec
 • ACSI jede na kongres Interski
  ACSI jede na kongres Interski 20.03.2023 Petr Hudec
 • Vzdělání ACSI je nově uznáváno v italské provincii BOZEN-SÜDTIROL
  Vzdělání ACSI je nově uznáváno v italské provincii BOZEN-SÜDTIROL 12.02.2023 Petr Hudec



Naši vážení partneři...

Je nám ctí, že můžeme spolupracovat s následujícími partnery. Budeme rádi, pokud si i ty prohlédneš jejich prezentaci.